Wednesday, November 5, 1930
at Universal Stadium, Portsmouth, OH