Sunday, September 29, 1996 - 4:00PM
at Sun Devil Stadium, Tempe, AZ
FOX - Eric Clemons, Jim Burt