1977 Season - Week 1     |     Week 2     >>


EXB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | SF | F | GC
 
Tuesday, July 12, 1977 - 8:00PM
at Ivor Wynne Stadium, Hamilton, Ontario
Tuesday, July 12, 1977 - 9:00PM
at Winnipeg Stadium, Winnipeg, Manitoba
Tuesday, July 12, 1977 - 11:00PM
at Empire Stadium, Vancouver, British Columbia

Wednesday, July 13, 1977 - 8:00PM
at Lansdowne Park, Ottawa, Ontario