Wednesday, November 4, 1931
at Thompsons Stadium, New York, NY