Wednesday, November 4, 1931 - 8:30PM
at Thompsons Stadium, New York, NY