Wednesday, November 11, 1931
at Universal Stadium, Portsmouth, OH