< New York vs Staten Island | Green Bay vs Staten Island | New York vs Brooklyn >

Sunday, November 27, 1932 - 2:15PM
at Thompsons Stadium, New York, NY