< Chicago vs Pittsburgh | Philadelphia vs New York | Los Angeles vs Chicago >

Sunday, November 30, 1958 - 2:05PM
at Yankee Stadium, New York, NY