Sunday, November 29, 1964 - 3:30PM
at Jeppessen Stadium, Houston, TX