Thursday, November 29, 1979 - 8:30PM
at Miami Orange Bowl, Miami, FL
ABC - Frank Gifford, Don Meredith, Fran Tarkenton