Sunday, November 15, 1981 - 1:00PM
at Arrowhead Stadium, Kansas City, MO
NBC - Charlie Jones, Len Dawson