Monday, November 26, 1984 - 9:00PM
at Miami Orange Bowl, Miami, FL
ABC - Frank Gifford, O.J. Simpson, Don Meredith