Monday, December 16, 1985 - 9:00PM
at Miami Orange Bowl, Miami, FL
ABC - Frank Gifford, Joe Namath, O.J. Simpson