Sunday, November 30, 1986 - 4:00PM
at Miami Orange Bowl, Miami, FL
CBS - Tim Ryan, Terry Bradshaw