<

Sunday, November 5, 1989 - 1:00PM
at Arrowhead Stadium, Kansas City, MO
NBC - Jim Donovan, Jim Laslavic