Sunday, November 25, 1990 - 4:00PM
at Sun Devil Stadium, Tempe, AZ
NBC - Tom Hammond, Joe Namath