Sunday, November 21, 1999 - 4:16PM
at Sun Devil Stadium, Tempe, AZ
FOX - Sam Rosen, Bill Maas, Kevin McCabe