Sunday, November 3, 2002 - 4:15PM
at Sun Devil Stadium, Tempe, AZ
FOX - Curt Menefee, Tim Ryan, Joel Goldberg