Sunday, November 15, 2015 - 1:03PM
at Nissan Stadium, Nashville, TN
FOX - Thom Brennaman, Charles Davis, Tony Siragusa