Sunday, November 3, 2019 - 1:00PM
at Arrowhead Stadium, Kansas City, MO
FOX - Kevin Burkhardt, Charles Davis, Pam Oliver